O državnoj upravi

Državna uprava je sastavni dio šireg pojma javne uprave koji osim državne uprave obuhvaća lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu te javne službe, a kojima je zajednički cilj zadovoljavanje općih interesa i javnih potreba.

Ustrojstvo i poslovi državne uprave i način njihovog obavljanja uređuju se zakonom.

Temeljni zakonski propisi kojima se uređuje ustrojstvo, djelokrug i način rada državne uprave su Zakon o sustavu državne uprave (NN 150/11,12/13, 93/16 i 104/16) i Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/16, 104/16 i 116/18).

Ustrojstvo državne uprave

Tijela državne uprave su ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama.
Ministarstva, središnji državni uredi i državne upravne organizacije su središnja tijela državne uprave.

Uredi državne uprave u županijama

Uredi državne uprave u županijama su prvostupanjska tijela državne uprave. Uredi državne uprave u županijama obavljaju poslove državne uprave na području županije u kojoj su osnovani. Unutarnje ustrojstvo ureda državne uprave u županijama uređeno je Uredbom o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama (NN 84/18).

Uredi državne uprave u županijama:

 

Uredi državne uprave u županijama ustrojeni su Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne uprave („Narodne novine“, br. 59/2001), i preuzeli su državne službenike i namještenike, poslove, opremu, pismohranu te prava i obveze bivših županijskih ureda.