Pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15), uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuje načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Ponovna uporaba znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom.

Tijelo javne vlasti ima pravo tražiti od podnositelja zahtjeva naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije kao i naknadu troškova dostave tražene informacije u skladu s Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“, broj: 12/14 i 15/14).

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija podnosi se na obrascu (koji se može preuzeti na ovoj stranici) na adresu: Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik.

Zahtjev se može podnijeti i putem e-pošte na adresu:
ured.drzavne.uprave.dnz@du.t-com.hr

Službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama- službenica za informiranje je: Ivana Dedović-upravna savjetnica u Službi za zajedničke poslove
Tel: 020/351 206
e-mail: ured.drzavne.uprave.dnz@du.t-com.hr

Godišnja izvješća

Obrasci