Zaključak o određivanju očevida u postupku osiguranja dokaza u k.o. Boljenovići