Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku izvlaštenja iu k.o. Boljenovići – Nikoli Lediniću i dr