Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku izvlaštenja nekretnina u k.o. Baćina