Zaključak o određivanju usmene i javne rasprave u postupku izvlaštenja k.o. Boljenovići č.zem.24-5 i