Zaključak o određivanju usmenih rasprava u predmetu izvlaštenja u k.o. Boljenovići – č-z. 42 i dr