Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji  

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
Dubrovnik, Vukovarska 16

tel: 020/ 351- 173
fax: 020/413- 187

Ured Državne uprave Dubrovnik
 
SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Odjel za društvene djelatnosti

Voditeljica Odjela: Mare Mihočević dipl. iur.
Tel:  020/351-122
Fax: 020/413-187, 020/351-056           
E-mail: mare.mihocevic@udu-dnz.hr

Radno vrijeme: ljetno 07,00 – 15,00 h i zimsko 07,30 – 15,30 h

U Odjelu za društvene djelatnosti se obavljaju poslovi iz upravnih područja:

1. Radnih odnosa
2. Zdravstva i socijalne skrbi
3. Predškolskog odgoja i naobrazbe, prosvjete,  kulture, informiranja, sporta  i tehničke kulture
4. Humanitarne pomoći

Radni odnosi:

Odjel za društvene djelatnosti obavlja poslove koje se tiču radnih odnosa  na području: Grada Dubrovnika, Općine Konavle, Općine Župa dubrovačka, Općine Dubrovačko primorje, Općine Mljet, Općine Ston i Općine Janjina.

Ovi poslovi su:

 • Registracija udruga poslodavaca i udruga sindikata, Sukladno odredbama Zakona o radu ("Narodne novine", broj: 149/09 , 61/11 i 73/13)) i Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra  udruga ("Narodne novine", broj: 70/10),
 • registracija ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima, sukladno odredbama Pravilnika o postupku registracije i sadržaju registra ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima  ("Narodne novine" broj: 70/10)
 • izdavanje potvrda o uzdržavanju i obiteljskom statusu građana na privremenom radu u inozemstvu,
 • evidentiranje kolektivnih ugovora, sukladno Zakonu o radu ("Narodne novine" broj: 149/09 , 61/11 i 73/13) i  Pravilnika o postupku dostave i načinu  vođenja evidencije kolektivnih ugovora ("Narodne novine", broj:  70/10).

Obrasci
Zdravstvo i socijalna skrb:

Odjel za društvene djelatnosti obavlja poslove koji se tiču zdravstva i socijalne skrbi na području: Grada Dubrovnika, Općine Konavle, Općine Župa dubrovačka, Općine Dubrovačko primorje, Općine Mljet, Općine Ston i Općine Janjina.

Ovi poslovi su:

 • priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu osobama koje su nesposobne za samostalan život i rad i koje nemaju sredstava za uzdržavanje, sukladno odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", broj: 150/08, 94/09, 153/09 i 71/10) i odredbama Pravilnika o mjerilima i postupku za utvrđivanje nesposobnosti za samostalan život i rad i nedostatak sredstava za uzdržavanje za osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj kojima se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugoj osnovi ("Narodne novine", broj: 39/02)
 • ovjera knjiga evidencije primanja i izdavanja opojnih droga (pravne i fizičke osobe koje se bave prometom na malo opojnih droga, obavezne su voditi evidenciju sukladno Zakonu o evidencijama iz oblasti zdravstva)
 • ovjera očevidnika-knjige o prometu, uporabi opasnih kemikalija sukladno odredbama Pravilnika o vođenju očevidnika o opasnim kemikalijama te o načinu rokovima dostave podataka iz očevidnika ("Narodne novine", broj: 113/06)
Obrasci

Za ostvarivanje prava molimo javiti se u Odjelu za društvene djelatnosti, Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik,
soba broj 87

Brojevi telefona službenih osoba su:  020/351-101,  020/351-018  i  020/351-011, broj faxa je: 020/413-187 i 020/351-056.

Predškolski odgoj i naobrazba, osnovno obrazovanje, srednje obrazovanje, kultura, informiranje, sport i tehnička kultura

Odjel za društvene djelatnosti obavlja poslove koje se tiču predškolskog odgoja i naobrazbe, osnovnog obrazovanja, srednjeg obrazovanja, kulture, informiranja, sporta i tehničke kulture na području: Grada Dubrovnika, Općine Konavle, Općine Župa dubrovačka, Općine Dubrovačko primorje, Općine Mljet, Općine Ston i Općine Janjina.

Ovi poslovi su:

 • utvrđivanje uvjeta i izdavanje rješenja o početku obavljanja djelatnosti dječjeg vrtića utvrđivanje uvjeta i izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za početak rada i ostvarivanje programa predškolskog odgoja pri osnovnim školama, kao igraonice u knjižnicama te u zdravstvenim, socijalnim, kulturnim, športskim ustanovama i
  udrugama, sukladno odredbama Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine", broj: 10/97 i 107/07 i 94/13) i Pravilnika o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja ("Narodne novine", broj 133/97),
 • provedba nadzora nad zakonitošću rada i općih akata školske ustanove,
 • vođenje evidencije o potrebama i prestanku potreba za radnicima školskih ustanova te radnicima za kojima je prestala potreba u punom ili dijelu radnog vremena u skladu s njihovom kvalifikacijom predlaže zasnivanje radnih odnosa sa školskim ustanovama koje su prijavile odgovarajuću potrebu,
 • donošenje odluke o raspuštanju školskog odbora i imenovanju povjerenstva koje privremeno zamjenjuje školski odbor kada školski odbor ne obavlja poslove iz svog   djelokruga ili se ne može konstituirati,
 • provedba postupka i izdavanje rješenja o prijevremenom upisu ili odgodi upisa u prvi razred osnovne škole ili trajnoj odgodi školovanja te o primjerenom obliku školovanja za učenike s teškoćama u razvoju,
 • određivanje škole u kojoj dijete nastavlja školovanje kod izrečene pedagoške mjere preseljenja u drugu školu,
 • donosi plan upisa djece u osnovnu školu na temelju upisnih područja,  to su prostorna područja s kojih se učenici upisuju u određenu osnovnu školu na temelju prebivališta, odnosno prijavljenog boravišta,
 • donošenje odluke o utvrđivanju broja razrednih odjela u osnovnoj školi,
 • utvrđivanje minimalno tehničkih i higijenskih uvjeta za izvođenje obrazovanja odraslih, provodi i prati prijave i upis obrazovanja odraslih sukladno odredbama Zakona o  obrazovanju odraslih ("Narodne novine", broj: 17/07) i Pravilnika o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u
  ustanovama za obrazovanje odraslih ("Narodne novine", broj: 129/08 i 52/10),
 • provedba postupka upisa u registar sportskih djelatnosti za pravne i fizičke osobe,           
 • izdavanje potvrde o postojanju uvjeta za obavljanje knjižnične djelatnosti ,
 • utvrđivanje ispunjavanja uvjeta za osnivanje kazališta,
 • koordinacija poslova kod prijave upisa knjižnica i knjižnica u sastavu, kao i prijave promjene podataka u Upisnik koji vodi Ministarstvo kulture,
 • koordinacija poslove kod prijave upisa kazališta, muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba, kao i prijave promjene podataka u Očevidnik koji vodi Ministarstvo kulture,
 • nadzor nad zakonitošću rada ustanova u kulturi, a sve sukladno odredbama zakona i podzakonskih propisa iz područja kulture,
 • vođenje registra zajednica i saveza tehničke kulture te provedba upravnog nadzora nad udrugama tehničke kulture, poduzećima i drugim pravnim osobama   za obavljanje djelatnosti tehničke kulture ,
 • utvrđivanje ispunjavanja uvjeta za obavljanje djelatnosti tehničke kulture, a sve sukladno odredbama Zakona o tehničkoj kulturi ("Narodne  novine", broj: 76/93, 11/94 i 38/09) i Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti tehničke kulture ("Narodne novine", broj 31/94).

Obrasci

Za ostvarivanje prava molimo javiti se u Odjel za društvene djelatnosti, Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik,
sobe broj: 89., 90 I 91.

Brojevi telefona službenih osoba su: 020/351-122, 020/351-185 ,  020/351-186 i 020/351-187, broj fax-a je: 020/413-187 i 020/351-188.

Humanitarna pomoć

Odjel za društvene djelatnosti obavlja poslove koji se tiču humanitarne pomoći na području Dubrovačko-neretvanske županije.

Ovi poslovi su:

 • utvrđivanje uvjeta i izdavanje rješenja za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći domaćim i stranim neprofitnim pravnim osobama koje su registrirane, odnosno upisane u odgovarajući upisnik u Republici Hrvatskoj kojima je djelatnost prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći,
 • utvrđivanje uvjeta i izdavanje prethodne suglasnosti za organiziranje humanitarne akcije od strane neprofitnih pravnih, profitnih pravnih i fizičkih osoba,
 • vođenje evidencija i izvješća,
 • provedba nadzora nad zakonitošću rada,

a sve sukladno odredbama Zakona o humanitarnoj pomoći ("Narodne novine", broj: 102/15) i odredbama i Pravilnika o načinu vođenja evidencije humanitarne pomoći („Narodne novine“, broj 120/15).


Obrasci

 Za ostvarivanje prava molimo javiti se u Odjel za društvene djelatnosti, Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik,
soba broj 89
Brojevi telefona službenih osoba su:  020/351-122.

 
 

 

 
 

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

Odjel za opću upravu

Odjel za osobna stanja i matičarstvo

Odjel za društvene djelatnosti

Odjel za hrvatske branitelje

 
Ustrojstvo ureda
 

Predstojnik
Služba za zajedničke poslove
Služba za gospodarstvo
Služba za imovinsko-pravne poslove
Služba za opću upravu i društvene djelatnosti