Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

Ustrojstvene jedinice Službe su:
Odjel za gospodarstvo
Odjel za imovinsko-pravne poslove

Odjel za gospodarstvo

Dubrovnik, Vukovarska 16
tel: 020/ 351-158; 020/351-047
fax: 020/ 351-058

U Odjelu za gospodarstvo se obavljaju sljedeći poslovi :

 • upis u obrtni registar za djelatnost trgovine, poljoprivrede, ribarstva, prijevoza, građevinarstva, prerađivačka industrija, ostale uslužne djelatnosti i dr. te promjene u obrtnom registru,
 • izdavanje licencija za prijevoz tereta i putnika u unutarnjem cestovnom prometu,
 • izdavanje licencija za autotaxi prijevoz,
 • izdavanje licencije za autobusni kolodvor,
 • izdavanje licencije za agencijsku djelatnost u cestovnom prometu,
 • izdavanje potvrda za prijevoz za vlastite potrebe,
 • izdavanje znaka pristupačnosti,
 • utvrđivanje minimalnih tehničkih i drugih uvjeta koji se odnose na objekte trgovine,
 • utvrđivanje naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta,
 • utvrđivanje uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje,
 • upis u obrtni registar za djelatnost ugostiteljstva i turizma,te promjene u obrtnom registru,
 • utvrđivanje ispunjavanja minimalnih uvjeta ugostiteljskih objekata,
 • razvrstavanje i kategorizacija plovnih objekata,
 • utvrđivanje minimalnih uvjeta luka nautičkog turizma,
 • razvrstavanje i kategorizacija ugostiteljskih objekata za smještaj (obrt i
  trgovačka društva),
 • razvrstavanje i kategorizacija objekata u kojima se pružaju ugostiteljske
  usluge u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu,
 • izdavanje odobrenja i iskaznica za rad turističkih vodiča.

Poslovni nastan prema Zakonu o uslugama

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici od 5. siječnja 2017. godine donijela Zaključak o uvođenju elektroničkih postupaka za registraciju poslovnog nastana i ishođenje odobrenja za obavljanje djelatnosti prema Zakonu o uslugama (“Narodne novine”, broj 80/11), u skladu s posebnim propisima o uvjetima ostvarenja prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga na teritoriju Republike Hrvatske.

Poslovi gospodarstva obavljaju se i u:

Ispostava u Korčuli
Tel: 020/711-106
Fax: 020/711-726

Ispostava u Lastovu
Tel: 020/801-208
Fax: 020/801-389

Ispostava u Metkoviću
Tel: 020/681-155
Fax: 020/680-405

Ispostava u Pločama
Tel: 020/679-135
Fax: 020/679-228

Obrasci

Odjel za gospodarstvo

Obrt

1. PRIJAVA ZA UPIS OBRTA U OBRTNI REGISTAR
1.a. Dokumenti za upis u obrtni registar
1.b. Dokumenti za upis promjena u obrtni registar
1.c. Dokumenti za upis zajedničkog obrta

2. PRIJAVA ZA UPIS IZDVOJENOG POGONA U OBRTNI REGISTAR
2.a. Dokumenti za upis izdvojenog pogona

3. PRIJAVA ZA UPIS ORTAKA U OBRTNI REGISTAR
3.a. Dokumenti za pristupanje – istupanje ortaka

4. Prijava za upis u evidenciju i izdavanje odobrenja za obavljanje sporednog zanimanja i obavljane domaće radinosti

Prijevoz

1.Zahtjev za izdavanje licencije u unutarnjem cestovnom prometu
2.Zahtjev za izdavanje licencije u unutarnjem cestovnom prometu-autotaksi
3.Zahtjev za upis promjene podataka u registar prijevoznika
4.Zahtjev za odjavu licencije
5.Zahtjev za izdavanje licencije za agencijsku djelatnost
6.Zahtjev za izdavanje licencije za autobusni kolodvor
7.Zahtjev za izdavanje znaka pristupačnosti

Trgovina

1. Zahtjev za utvrđivanje zakonskih uvjeta obavljanja djelatnosti trgovine

Dadilje

1. Zahtjev za utvrđivanje ispunjavanja uvjeta prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom i ostalim uvjetima       za obavljanje djelatnosti dadilje u stambenom ili poslovnom prostoru

Obrt

1. PRIJAVA ZA UPIS OBRTA U OBRTNI REGISTAR
1.a. Dokumenti za upis u obrtni registar
1.b. Dokumenti za upis promjena u obrtni registar
1.c. Dokumenti za upis zajedničkog obrta

2. PRIJAVA ZA UPIS IZDVOJENOG POGONA U OBRTNI REGISTAR
2.a. Dokumenti za upis izdvojenog pogona

3. PRIJAVA ZA UPIS ORTAKA U OBRTNI REGISTAR
3.a. Dokumenti za pristupanje – istupanje ortaka

Ugostiteljstvo

1. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O ODOBRENJU ZA PRUŽANJE UGOST. USLUGA U DOMAĆ.
2. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA NASTAVAK PRUŽANJA UGOST. USLUGA U DOMAĆINSTVU
3. ZAHTJEV ODJAVU ODOBRENJA ZA PRUŽANJE UGOST. USLUGA U DOMAĆINSTVU
4. ZAHTJEV ZA ODJAVU PRUŽANJA UGOST. USLUGA U DOMAĆINSTVU U DIJELU KAPACITETA
5. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O ODOBRENJU ZA PRUŽANJE UGOST. USLUGA NA OPG-u
6. ZAHTJEV ZA RAZVRSTAVANJE I KATEGORIZACIJU UGOST. OBJEKATA IZ SKUPINE OSTALI UGOST. OBJEKTI ZA SMJEŠTAJ
7. ZAHTJEV ZA RAZVRSTAVANJE I UTVRĐ. MINIM. UVJETA UGOSTITELJ. OBJEKATA IZ SKUPINE OSTALI UGOSTITELJSKI OBJEKTI ZA SMJEŠTAJ
8. ZAHTJEV ZA NASTAVAK OBAVLJANJA UGOST. DJELATNOSTI U ISTOJ VRSTI ODNOSNO KATEGORIJI UGOST. OBJEKTA
9. ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE MINIMALNIH UVJETA UGOSTIT. OBJEKATA KOJI SE NE KATEGORIZIRAJU
10. ZAHTJEV ZA NASTAVAK OBAVLJANJA UGOST. DJELATNOSTI U UGOSTITELJ. OBJEKTU ISTE VRSTE
11. ZAHTJEV ZA ODJAVU OBAVLJANJA DJELATNOSTI UGOSTITELJSKOG OBJEKTA
12. ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE MINIMALNIH UVJETA PROSTORA ZA USLUŽIVANJE NA OTVORENOM UGOST. OBJEKTA
13. ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE MINIMALNIH UVJETA PROSTORA ZA USLUŽIVANJE NA OTVORENOM UGOST. OBJEKTA MTU – TARACA
14. ZAHTJEV ZA ODJAVU OBAVLJANJA DJELATNOSTI U PROSTORU ZA USLUŽIVANJE NA OTVORENOM UGOST. OBJEKTA
15. ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE MINIMALNIH UVJETA LOKAC. ODVOJENIH PROSTORIJAZA USLUŽIVANJE (DODATNE PROSTORIJE ZA USLUŽ.)

Turizam

1. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O ODOBRENJU ZA PRUŽANJE USLUGA TURIST. VODIČA
2. ZAHTJEV ZA NADOPUNU ODOBRENJA ZA PRUŽANJE USLUGA TURIST. VODIČA
3. ZAHTJEV ZA IZRADU NOVE SMART KARTICE
4. ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE ISPUNJAVANJA UVJETA ZA VRSTU PLOVNIH OBJEKATA
5. ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE MINIMALNIH UVJETA ZA LUKE NAUTIČKOG TURIZMA KOJE SE NEKATEGORIZIRAJU
6. ODJAVA OBAVLJANJA DJELATNOSTI – TURISTIČKE USLUGE U NAUTIČKOM TURIZMU

Odjel za imovinsko-pravne poslove

Tel: 020/351-125; 020/351-195

Fax:020/411-487

E-mail:udu-dnz.imovinski@email.t-com.hr

 

Poslovi iz nadležnosti Službe za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove, izvan sjedišta Ureda, obavljaju se u:

Ispostavi u Korčuli (za područje grada Korčule i općina Lumbarda, Blato, Smokvica, Vela Luka, Lastovo, Orebić i Trpanj)

20 260 Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1,

Tel: 020/711-106

Ispostavi u Metkoviću (za područje gradova Metković i Opuzen, te općina Kula Norinska, Pojezerje, Slivno i Zažablje)

20 350 Metković, Stjepana Radića 3

Tel: 020/681-155

Ispostavi u Pločama (za područje grada Ploča)

20 340 Ploče, Trg kralja Tomislava 16

Tel: 020/414-795, 020/414-796

Odjel za imovinsko-pravne poslove obavlja poslove prvog stupnja i druge stručne poslove iz imovinsko-pravnog upravnog područja i to:

 • Poslove naknađivanja oduzete imovine, sukladno odredbama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (“Narodne novine”, broj: 92/96., 39/99,92/99,43/00,131/00,27/01,118/01,80/02 i 81/02) u odnosu na: izgrađeno i neizgrađeno građevinsko zemljište, poljoprivredno zemljište, šume i šumsko zemljište, stambene i poslove zgrade, odnosno idealne dijelove takvih zgrada, te stanove i poslovne prostorije kao posebne dijelove zgrade, odnosno idealne dijelove tih posebnih dijelova zajedno sa pripadajućim zemljištem, poduzeća te pokretnine;
 • Poslove utvrđivanja vlasništva RH na oduzetim nekretninama za koje nije podnesen zahtjev za naknadu od strane prijašnjih vlasnika ili je pravomoćno odbijen ili odbačen;
 • Izdavanje potvrda za nekretnine za koje je pokrenut postupak naknade za oduzetu imovinu;
 • Poslove primanja na zapisnik izjave vlasnika neizgrađenog građevinskog zemljišta o predaji tog zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave, sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13 i 65/17) te sporazumno određivanje naknade za predmetno zemljište;
 • Utvrđivanje prava vlasništva na turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije sukladno odredbama Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (“Narodne novine”, broj: 92/10);
 • Izvlaštenje nekretnina (potpuno i nepotpuno izvlaštenje), sukladno odredbama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (“Narodne novine”, broj74/14 i 69/17), što uključuje davanje odobrenja korisniku zemljjišta za obavljanje pripremnih radnji, osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina za koje se predlaže izvlaštenje, određivanje naknade za izvlaštene nekretnine;
 • Provođenje započetih postupaka određivanja naknade za prije izvlaštene i deposedirane nekretnine;
 • Provođenje postupaka poništenja pravomoćnih rješenja o eksproprijaciji;
 • Provođenje postupaka po zahtjevima za obnovu, potporu za popravak i potporu za opremanje ratom oštećenih ili uništenih objekata sukladno Zakonu o obnovi (“Narodne novine” broj 24/96, 54/96,87/96 i 57/00),
 • Provođenje postupaka po zahtjevima za naknadu štete za uništene stambene zgrade, obiteljske kuće i stanove sukladno Zakonu o odgovornosti za štetu nastalu uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija (“Narodne novine”, broj 117/03);
 • Provođenje postupaka i rješavanje o pravu na stambeno zbrinjavanje korisnika stambenog zbrinjavanja sukladno propisima kojima se uređuju područja posebne državne skrbi;
 • Provođenje postupaka i rješavanje o pravu na stambeno zbrinjavanje bivših nositelja stanarskih prava i članova njihovih obitelji;
 • Provođenje postupaka i rješavanje o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika;
 • Izdavanje potvrda vezanih uz ostvarivanje prava na obnovu
 • ostale poslove koji se odnose na imovinsko-pravno upravno područje, a koji su posebnim zakonom stavljeni u nadležnost Ureda.

Obrasci

 1. Zahtjev o pravu na obnovu
 2. Upit o naknadi za oduzetu imovinu
 3. Prijava za stambeno zbrinjavanje
 4. Izjava za darovanje građevinskog materijala
 5. Izjava za javnog bilježnika
 6. Izjava vlasnika
 7. Izjava suvlasnika
 8. Izjava o odustanku od zahtjeva podnositelja zahtjeva za stambeno zbrinavanje
 9. Izjava o odustanku od zahtjeva člana domaćinstva za stambeno zbrinjavanje
 10. Izjava za naknadno uvrštene članove domaćinstva za stambeno zbrinjavanje
 11. Zahtjev za priznavanje statusa povratnika