Služba za imovinsko – pravne poslove

Sjedište Službe:

20 000 Dubrovnik, Vukovarska 16

Tel: 020/351-125

Fax:020/411-487

E-mail:udu-dnz.imovinski@email.t-com.hr

 

U Službi u sjedištu ustrojeni su:

Odjel za naknadu oduzete imovine

Tel:020/351-195

Poslovi neposrednih izvršitelja

Tel:020/351-204

 

Poslovi iz nadležnosti Službe za imovinsko-pravne poslove, izvan sjedišta Ureda, obavljaju se u:

Ispostavi u Korčuli (za područje grada Korčule i općina Lumbarda, Blato, Smokvica, Vela Luka, Lastovo, Orebić i Trpanj)

20 260 Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1,

Tel: 020/711-106

Ispostavi u Metkoviću (za područje gradova Metković i Opuzen, te općina Kula Norinska, Pojezerje, Slivno i Zažablje)

20 350 Metković, Stjepana Radića 3

Tel: 020/681-155

Ispostavi u Pločama (za područje grada Ploča)

20 340 Ploče, Trg kralja Tomislava 16

Tel: 020/414-795, 020/414-796

Služba za imovinsko-pravne poslove obavlja poslove prvog stupnja i druge stručne poslove iz imovinsko-pravnog upravnog područja i to:

 • Poslove naknađivanja oduzete imovine, sukladno odredbama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (“Narodne novine”, broj: 92/96., 39/99,92/99,43/00,131/00,27/01,118/01,80/02 i 81/02) u odnosu na: izgrađeno i neizgrađeno građevinsko zemljište, poljoprivredno zemljište, šume i šumsko zemljište, stambene i poslove zgrade, odnosno idealne dijelove takvih zgrada, te stanove i poslovne prostorije kao posebne dijelove zgrade, odnosno idealne dijelove tih posebnih dijelova zajedno sa pripadajućim zemljištem, poduzeća te pokretnine;
 • Poslove utvrđivanja vlasništva RH na oduzetim nekretninama za koje nije podnesen zahtjev za naknadu od strane prijašnjih vlasnika ili je pravomoćno odbijen ili odbačen;
 • Izdavanje potvrda za nekretnine za koje je pokrenut postupak naknade za oduzetu imovinu;
 • Poslove primanja na zapisnik izjave vlasnika neizgrađenog građevinskog zemljišta o predaji tog zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave, sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13 i 65/17) te sporazumno određivanje naknade za predmetno zemljište;
 • Utvrđivanje prava vlasništva na turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije sukladno odredbama Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (“Narodne novine”, broj: 92/10);
 • Izvlaštenje nekretnina (potpuno i nepotpuno izvlaštenje), sukladno odredbama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (“Narodne novine”, broj74/14 i 69/17), što uključuje davanje odobrenja korisniku zemljjišta za obavljanje pripremnih radnji, osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina za koje se predlaže izvlaštenje, određivanje naknade za izvlaštene nekretnine;
 • Provođenje započetih postupaka određivanja naknade za prije izvlaštene i deposedirane nekretnine;
 • Provođenje postupaka poništenja pravomoćnih rješenja o eksproprijaciji;
 • Provođenje postupaka po zahtjevima za obnovu, potporu za popravak i potporu za opremanje ratom oštećenih ili uništenih objekata sukladno Zakonu o obnovi (“Narodne novine” broj 24/96, 54/96,87/96 i 57/00),
 • Provođenje postupaka po zahtjevima za naknadu štete za uništene stambene zgrade, obiteljske kuće i stanove sukladno Zakonu o odgovornosti za štetu nastalu uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija (“Narodne novine”, broj 117/03);
 • Provođenje postupaka i rješavanje o pravu na stambeno zbrinjavanje korisnika stambenog zbrinjavanja sukladno propisima kojima se uređuju područja posebne državne skrbi;
 • Provođenje postupaka i rješavanje o pravu na stambeno zbrinjavanje bivših nositelja stanarskih prava i članova njihovih obitelji;
 • Provođenje postupaka i rješavanje o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika;
 • Izdavanje potvrda vezanih uz ostvarivanje prava na obnovu
 • ostale poslove koji se odnose na imovinsko-pravno upravno područje, a koji su posebnim zakonom stavljeni u nadležnost Ureda.

Obrasci

 1. Zahtjev o pravu na obnovu
 2. Upit o naknadi za oduzetu imovinu
 3. Prijava za stambeno zbrinjavanje
 4. Izjava za darovanje građevinskog materijala
 5. Izjava za javnog bilježnika
 6. Izjava vlasnika
 7. Izjava suvlasnika
 8. Izjava o odustanku od zahtjeva podnositelja zahtjeva za stambeno zbrinavanje
 9. Izjava o odustanku od zahtjeva člana domaćinstva za stambeno zbrinjavanje
 10. Izjava za naknadno uvrštene članove domaćinstva za stambeno zbrinjavanje
 11. Zahtjev za priznavanje statusa povratnika