Poslovni nastan prema Zakonu o uslugama

SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Poslovni nastan prema Zakonu o uslugama

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici od 5. siječnja 2017. godine donijela Zaključak o uvođenju elektroničkih postupaka za registraciju poslovnog nastana i ishođenje odobrenja za obavljanje djelatnosti prema Zakonu o uslugama (“Narodne novine”, broj 80/11), u skladu s posebnim propisima o uvjetima ostvarenja prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga na teritoriju Republike Hrvatske.

ODGOJ I OBRAZOVANJE

Uvjeti za početak rada dječjeg vrtića:
Dječji vrtić može započeti s radom nakon što je pribavio rješenje o početku rada.
Zahtjev za izdavanje rješenja podnosi se Uredu državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Službi za opću upravu i društvene djelatnosti, koja provodi postupak utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za početak rada dječjeg vrtića.
Zahtjev može podnijeti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, vjerska zajednica, pravna i fizička osoba.

Potrebni dokumenti:
1. Odluka o osnivanju dječjeg vrtića,
2. Rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o ocjeni sukladnosti akta o osnivanju dječjeg vrtića sa zakonom,
3. Izvadak iz sudskog registra nadležnog trgovačkog suda,
3. Suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja na program rada dječjeg vrtića,
4. Dokaz o raspolaganju prostorom (kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu poslovnog prostora, vlasnički list),
5. Dokaz o uporabljivosti građevine sukladno Zakonu o gradnji (“Narodne novine”, broj: 153/13 i 20/17),
6. Dokaz o potrebnom broju odgojitelja, stručnih suradnika i ostalih radnika,
7. Dokaz o osiguranom prostoru i opremi za trajno obavljanje djelatnosti sukladno standardima i normativima rada propisanim Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja (“Narodne novine”, broj: 63/08 i 90/10),
8. Dokaz o osiguranim novčanim sredstvima za početak rada dječjeg vrtića,
9. Dokaz o ispunjavanju drugih uvjeta propisanih zakonom i na temelju zakona donesenim propisima (atest zdravstvene ispravnosti vode, atest o ispravnosti instalacija (struja, plin, gromobran, vatrodojava, hidrantska mreža, plan evakuacije), uređaja i opreme, uvjerenje o ispravnosti radnog okoliša (osvjetljenje, grijanje, prozračivanje, buka, zaštita od požara, didaktičke opreme).

Naknada:
Upravna pristojba od 140,00 kn po Tar. br. 52. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17).
E-plaćanje:
Državni proračun Republike Hrvatske
IBAN: HR1210010051863000160
Model: HR 64
Poziv na broj: 5002-1597-OIB uplatitelja.

Nadležno tijelo i propisi:
Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik
Tel: +385 (0) 20 351-173
E-mail: mare.mihocevic@udu-dnz.hr

Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj: 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08),
Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru („Narodne novine“, broj 73/97),
Zakon o prosvjetnoj inspekciji („Narodne novine“, broj: 61/15 i 16/12),
Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07 i 94/13),
Nacionalni kurikulum za rani predškolski odgoj i obrazovanje („Narodne novine“, broj 5/12),
Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja („Narodne novine“, broj: 63/08 i 90/10),
Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole („Narodne novine“, broj 107/14),
Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja predškolskog odgoja („Narodne novine“, broj133/97),
Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“, broj 133/97),
Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“, broj: 133/97 i 4/98),
Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima („Narodne novine“, broj: 133/97 i 20/05),
Pravilnik o vježbaonicama i pokusnim programima u dječjim vrtićima te o dječjim vrtićima kao stručno-razvojnim centrima („Narodne novine“, broj 46/04),
Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima („Narodne novine“, broj: 105/02, 55/06 i 121/07),
Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja („Narodne novine“ broj 134/97),
Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću („Narodne novine“, broj 83/01),
Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću („Narodne novine“, broj 114/02).

Obrazac:
ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE UVJETA ZA POČETAK RADA DJEČJEG VRTIĆA

Uvjeti za početak rada dječjeg vrtića u promijenjenim uvjetima:

Dječji vrtić može započeti s radom u promijenjenim uvjetima nakon što je pribavio rješenje o početku rada u promijenjenim uvjetima (npr. ako se promjeni sjedište dječjeg vrtića, odnosno prostor u kojem dječji vrtić obavlja djelatnost ili dio djelatnosti ili se promijene drugi uvjeti propisani zakonom ili na temelju zakona donesenim propisima za obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića).
Zahtjev za izdavanje rješenja podnosi se Uredu državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Službi za opću upravu i društvene djelatnosti, koja provodi postupak utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za početak rada dječjeg vrtića u promijenjenim uvjetima.
Zahtjev podnosi dječji vrtić.

Potrebni dokumenti:
1. Rješenje Ureda državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji o početku rada dječjeg vrtića,
2. Odluka o osnivanju dječjeg vrtića (izmjena osnivačkog akta),
3. Rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o ocjeni sukladnosti akta o osnivanju dječjeg vrtića sa zakonom (izmjena osnivačkog akta),
4. Izvadak iz sudskog registra nadležnog trgovačkog suda,
5. Suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja na program rada dječjeg vrtića,
6. Dokaz o raspolaganju prostorom (kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu poslovnog prostora, vlasnički list),
7. Dokaz o uporabljivosti građevine sukladno Zakonu o gradnji (“Narodne novine”, broj: 153/13 i 20/17),
8. Dokaz o potrebnom broju odgojitelja, stručnih suradnika i ostalih radnika,
9. Dokaz o osiguranom prostoru i opremi za trajno obavljanje djelatnosti u promijenjenim uvjetima sukladno standardima i normativima rada propisanim Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja (“Narodne novine”, broj: 63/08 i 90/10),
10. Dokaz o osiguranim novčanim sredstvima za početak rada dječjeg vrtića u promijenjenim uvjetima,
11. Dokaz o ispunjavanju drugih uvjeta propisanih zakonom i na temelju zakona donesenim propisima (atest zdravstvene ispravnosti vode, atest o ispravnosti instalacija (struja, plin, gromobran, vatrodojava, hidrantska mreža, plan evakuacije), uređaja i opreme, uvjerenje o ispravnosti radnog okoliša (osvjetljenje, grijanje, prozračivanje, buka, zaštita od požara, didaktičke opreme).

Naknada:
Upravna pristojba od 140,00 kn po Tar. br. 52. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17).
E-plaćanje:
Državni proračun Republike Hrvatske
IBAN: HR1210010051863000160
Model: HR 64
Poziv na broj: 5002-1597-OIB uplatitelja.

Nadležno tijelo i propisi:
Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik
Tel: +385 (0) 20 351-173
E-mail: mare.mihocevic@udu-dnz.hr

Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj: 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08),
Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru („Narodne novine“, broj 73/97),
Zakon o prosvjetnoj inspekciji („Narodne novine“, broj: 61/15 i 16/12),
Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07 i 94/13),
Nacionalni kurikulum za rani predškolski odgoj i obrazovanje („Narodne novine“, broj 5/12),
Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja („Narodne novine“, broj: 63/08 i 90/10),
Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole („Narodne novine“, broj 107/14),
Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja predškolskog odgoja („Narodne novine“, broj133/97),
Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“, broj 133/97),
Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“, broj: 133/97 i 4/98),
Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima („Narodne novine“, broj: 133/97 i 20/05),
Pravilnik o vježbaonicama i pokusnim programima u dječjim vrtićima te o dječjim vrtićima kao stručno-razvojnim centrima („Narodne novine“, broj 46/04),
Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima („Narodne novine“, broj: 105/02, 55/06 i 121/07),
Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja („Narodne novine“ broj 134/97),
Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću („Narodne novine“, broj 83/01),
Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću („Narodne novine“, broj 114/02).

Obrazac:
ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE UVJETA ZA POČETAK RADA DJEČJEG VRTIĆA U PROMIJENJENIM UVJETIMA

Uvjeti za ostvarivanje programa predškolskog odgoja i obrazovanja pri ustanovama, udrugama drugim pravnim osobama i fizičkim osobama – obrtnicima:

Programi predškolskog odgoja i obrazovanja mogu se ostvarivati:
– pri osnovnim školama,
– kao kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi (igraonice)
pri knjižnicama, zdravstvenim, socijalnim, kulturnim i sportskim ustanovama, udrugama,
drugim pravnim osobama i fizičkim osobama – obrtnicima.
Ustanova, udruga, druga pravna osoba i fizička osoba-obrtnik može započeti s radom i ostvarivanjem programa predškolskog odgoja nakon što je pribavila rješenje za početak rada i ostvarivanje programa.
Zahtjev za izdavanje rješenja podnosi se Uredu državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Službi za opću upravu i društvene djelatnosti, koja provodi postupak utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za početak rada i ostvarivanje programa predškolskog odgoja i obrazovanja.

Potrebni dokumenti:
1. Izvadak iz sudskog registra nadležnog trgovačkog suda,
2. Suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja na ustroj programa predškolskog odgoja i obrazovanja,
3. Suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja na program predškolskog odgoja i obrazovanja,
4. Dokaz o raspolaganju prostorom (kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu poslovnog prostora, vlasnički list),
5. Dokaz o uporabljivosti građevine sukladno Zakonu o gradnji (“Narodne novine”, broj: 153/13 i 20/17),
6. Dokaz o voditelju/ici potrebnom broju odgojitelja, stručnih suradnika i ostalih radnika,
7. Dokaz o osiguranom prostoru i opremi za trajno obavljanje djelatnosti sukladno standardima i normativima rada propisanim Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja (“Narodne novine”, broj: 63/08 i 90/10),
8. Dokaz o osiguranim financijskim sredstvima za ostvarivanje programa predškolskog odgoja i obrazovanja,
9. Dokaz o ispunjavanju drugih uvjeta propisanih zakonom i na temelju zakona donesenim propisima (atest zdravstvene ispravnosti vode, atest o ispravnosti instalacija (struja, plin, gromobran, vatrodojava, hidrantska mreža, plan evakuacije), uređaja i opreme, uvjerenje o ispravnosti radnog okoliša (osvjetljenje, grijanje, prozračivanje, buka, zaštita od požara, didaktičke opreme).

Naknada:
Upravna pristojba od 140,00 kn po Tar. br. 52. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17).
E-plaćanje:
Državni proračun Republike Hrvatske
IBAN: HR1210010051863000160
Model: HR 64
Poziv na broj: 5002-1597-OIB uplatitelja.

Nadležno tijelo i propisi:
Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik
Tel: +385 (0) 20 351-173
E-mail: mare.mihocevic@udu-dnz.hr

Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj: 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08),
Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru („Narodne novine“, broj 73/97),
Zakon o prosvjetnoj inspekciji („Narodne novine“, broj: 61/15 i 16/12),
Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07 i 94/13),
Nacionalni kurikulum za rani predškolski odgoj i obrazovanje („Narodne novine“, broj 5/12)
Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja („Narodne novine“, broj: 63/08 i 90/10),
Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole („Narodne novine“, broj 107/14),
Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja predškolskog odgoja („Narodne novine“, broj133/97),
Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“, broj 133/97),
Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“, broj: 133/97 i 4/98),
Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima („Narodne novine“, broj: 133/97 i 20/05),
Pravilnik o vježbaonicama i pokusnim programima u dječjim vrtićima te o dječjim vrtićima kao stručno-razvojnim centrima („Narodne novine“, broj 46/04),
Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima („Narodne novine“, broj: 105/02, 55/06 i 121/07),
Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja („Narodne novine“ broj 134/97),
Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću („Narodne novine“, broj 83/01),
Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću („Narodne novine“, broj 114/02).

Obrazac:
ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE UVJETA ZA POČETAK RADA I OSTVARIVANJE PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA
Uvjeti za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih
Ustanova za obrazovanje odraslih mora zadovoljavati minimalno tehničke i higijenske uvjete prostora za izvođenje programa obrazovanja odraslih.
Zahtjev za izdavanje rješenja podnosi se Uredu državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Službi za opću upravu i društvene djelatnosti, koja provodi postupak utvrđivanja ispunjenosti minimalno tehničkih i higijenskih uvjeta prostora u kojem će se izvoditi programi obrazovanja odraslih.

Potrebni dokumenti:
1. Rješenje o registriranoj djelatnosti obrazovanja odraslih i izvadak iz sudskog registra,
2. Dokaz o raspolaganju prostorom (kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu poslovnog prostora, vlasnički list),
3. Dokaz o uporabljivosti građevine sukladno Zakonu o gradnji (“Narodne novine”, broj: 153/13 i 20/17),
4. Atest zdravstvene ispravnosti vode,
5. Atest o ispravnosti instalacija (električne, toplinske, plinske, vodovodne i druge), uređaja i opreme,
6. Uvjerenje o ispravnosti radnog okoliša (osvjetljenje, osunčanost, prozračivanje, toplinska zaštita, zaštita od buke, akustičnost prostorija za nastavu, grijanje i hlađenje, opskrba vodom, odvodnja otpadnih voda, zaštita od požara).

Naknada:
Upravna pristojba od 140,00 kn po Tar. br. 52. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17).
E-plaćanje:
Državni proračun Republike Hrvatske
IBAN: HR1210010051863000160
Model: HR 64
Poziv na broj: 5002-1597-OIB uplatitelja.

Nadležno tijelo i propisi:
Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik
Tel: +385 (0) 20 351-173
E-mail: mare.mihocevic@udu-dnz.hr

Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj: 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08),
Zakon o obrazovanju odraslih („Narodne novine“, broj: 17/07, 107/07 i 24/10),
Nastavni plan i program za osnovno obrazovanje odraslih („Narodne novine“, broj 136/03),
Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih („Narodne novine“, broj: 129/08, 50/10 i 61/14),
Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih („Narodne novine“, broj 129/08),
Pravilnik o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije („Narodne novine“, broj 129/08),
Pravilnik o evidencijama u obrazovanju odraslih („Narodne novine“, broj 129/08).

Obrazac:
ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI MINIMALNO TEHNIČKIH I HIGIJENSKIH UVJETA PROSTORA U KOJEM ĆE SE IZVODITI PROGRAMI OBRAZOVANJA ODRASLIH

KULTURA

Uvjeti za obavljanje knjižnične djelatnosti
Knjižnica se može osnovati ako su, pored općih uvjeta propisanih Zakonom o ustanovama, osigurani:
– knjižnična građa,
– stručno osoblje,
– prostor, oprema i sredstva za rad knjižnice.
Zahtjev za izdavanje potvrde o postojanju navedenih uvjeta podnosi se Uredu državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Službi za opću upravu i društvene djelatnosti.

Potrebni dokumenti:
1. Odluka o osnivanju knjižnice,
2. Dokaz o raspolaganju prostorom (kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu poslovnog prostora, vlasnički list),
3. Dokaz o uporabljivosti građevine sukladno Zakonu o gradnji (“Narodne novine”, broj: 153/13 i 20/17),
4. Dokaz o osiguranoj knjižničnoj građi, stručnom osoblju, prostoru, opremi i sredstvima za rad knjižnice,
5. Atest zdravstvene ispravnosti vode,
6. Atest o ispravnosti instalacija (električne, toplinske, plinske, vodovodne i druge), uređaja i opreme.

Naknada:
Upravna pristojba od 20,00 kn po Tar. br. 4. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17).
E-plaćanje:
Državni proračun Republike Hrvatske
IBAN: HR1210010051863000160
Model: HR 64
Poziv na broj: 5002-1597-OIB uplatitelja.

Nadležno tijelo i propisi:
Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik
Tel: +385 (0) 20 351-173
E-mail: mare.mihocevic@udu-dnz.hr

Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj: 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08),
Zakon o knjižnicama („Narodne novine“, broj: 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09),
Pravilnik o upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu („Narodne novine“, broj 138/98),
Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 43/01),
Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci („Narodne novine“, broj: 28/11, 16/14 i 60/14),
Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe („Narodne novine“, broj 21/02),
Pravilnik o zaštiti knjižnične građe („Narodne novine“, broj 52/05),
Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 58/99).

Obrazac:
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O POSTOJANJU UVJETA ZA OSNIVANJE KNJIŽNICE

Prijava za upis u Upisnik knjižnica i knjižnica u sastavu
Knjižnice i knjižnice u sastavu dužne su podnijeti prijavu za upis u Upisnik knjižnica i knjižnica u sastavu.
Prijava se podnosi Uredu državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Službi za opću upravu i društvene djelatnosti, koja provjerava je li prijava uredno ispunjena i podnesena u roku te je dostavlja upravi za knjižnice Ministarstva kulture.

Nadležno tijelo i propisi:
Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik
Tel: +385 (0) 20 351-173
E-mail: mare.mihocevic@udu-dnz.hr

Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj: 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08),
Zakon o knjižnicama („Narodne novine“, broj: 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09),
Pravilnik o upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu („Narodne novine“, broj 138/98),
Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 43/01),
Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci („Narodne novine“, broj: 28/11, 16/14 i 60/14),
Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe („Narodne novine“, broj 21/02),
Pravilnik o zaštiti knjižnične građe („Narodne novine“, broj 52/05),
Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 58/99).

Obrazac:
PRIJAVA ZA UPIS U UPISNIK KNJIŽNICA I KNJIŽNICA U SASTAVU

Uvjeti za obavljanje kazališne djelatnosti
Kazalište se može osnovati ako su ispunjeni uvjeti za osnivanje kazališta.
Zahtjev za izdavanje rješenja podnosi se Uredu državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Službi za opću upravu i društvene djelatnosti, koja provodi postupak ispunjenosti uvjeta za osnivanje kazališta.

Potrebni dokumenti:
1. Odluka o osnivanju kazališta,
2. Dokaz o raspolaganju prostorom (kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu poslovnog prostora, vlasnički list),
3. Dokaz o uporabljivosti građevine sukladno Zakonu o gradnji (“Narodne novine”, broj: 153/13 i 20/17),
4. Dokaz o osiguranom kazališnom prostoru funkcionalno pogodnom i opremljenom za izvođenje scenskih i glazbeno-scenskih dijela,
5. Dokaz o osiguranom umjetničkom osoblju te organizacijskim i tehničkim radnicima
6. Atest zdravstvene ispravnosti vode,
8. Atest o ispravnosti instalacija (električne, toplinske, plinske, vodovodne i druge), uređaja i opreme.

Naknada:
Upravna pristojba od 35,00 kn po Tar. br. 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17).
E-plaćanje:
Državni proračun Republike Hrvatske
IBAN: HR1210010051863000160
Model: HR 64
Poziv na broj: 5002-1597-OIB uplatitelja.

Nadležno tijelo i propisi:
Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik
Tel: +385 (0) 20 351-173
E-mail: mare.mihocevic@udu-dnz.hr

Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj: 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08),
Zakon o kazalištima („Narodne novine“, broj: 71/06, 121/13 i 26/14),
Pravilnik o Očevidniku kazališta („Narodne novine“, broj: 35/07 i 110/16),
Pravilnik o utvrđivanju kazališnih radnika koji se smatraju kazališnim umjetnicima („Narodne novine“, broj 39/07).

Obrazac:
ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE POSTOJANJA UVJETA ZA OSNIVANJE KAZALIŠTA

Prijava za upis u Očevidnik kazališta
Kazališta su dužna podnijeti prijavu za upis u Očevidnik kazališta.
Prijava se podnosi Uredu državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Službi za opću upravu i društvene djelatnosti, koja provjerava je li prijava uredno ispunjena i podnesena u roku te je dostavlja Ministarstva kulture.

Nadležno tijelo i propisi:
Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik
Tel: +385 (0) 20 351-173
E-mail: mare.mihocevic@udu-dnz.hr

Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj: 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08),
Zakon o kazalištima („Narodne novine“, broj: 71/06, 121/13 i 26/14),
Pravilnik o Očevidniku kazališta („Narodne novine“, broj: 35/07 i 110/16),
Pravilnik o utvrđivanju kazališnih radnika koji se smatraju kazališnim umjetnicima („Narodne novine“, broj 39/07).

Obrazac:
PRIJAVA ZA UPIS U OČEVIDNIK KAZALIŠTA
Prijava za upis u Očevidnik muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba
Muzeji i galerije te muzeji, galerije i zbirke unutar pravnih osoba su dužna podnijeti prijavu za upis u Očevidnik muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba.
Prijava se podnosi Uredu državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Službi za opću upravu i društvene djelatnosti, koja provjerava je li prijava uredno ispunjena i podnesena u roku te je dostavlja Upravi za muzeje Ministarstva kulture.

Nadležno tijelo i propisi:
Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik
Tel: +385 (0) 20 351-173
E-mail: mare.mihocevic@udu-dnz.hr

Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj: 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08),
Zakon o muzejima („Narodne novine“, broj 110/15),
Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba („Narodne novine“, broj 96/99),
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju („Narodne novine“, broj: 115/01 i 110/15),
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi („Narodne novine“, broj 108/02 i 110/15),
Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u Sustav muzeja Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj: 120/02, 82/06 i 110/15),
Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije („Narodne novine“, broj: 30/06 i 110/15),
Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci („Narodne novine“, broj: 97/10 i 110/15).

Obrazac:
PRIJAVA ZA UPIS U OČEVIDNIK MUZEJA, TE MUZEJA, GALERIJA I ZBIRKI UNUTAR USTANOVA I DRUGIH PRAVNIH OSOBA