Služba za zajedničke poslove

Služba za zajedničke poslove obavlja stručne poslove za potrebe predstojnika, nadzor nad zakonitosti općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te kadrovske, opće, informatičke, planske, materijalno-financijske, računovodstvene, administrativne i pomoćno-tehničke poslove, poslove koji se odnose na ostvarivanje prava na pristup informacijama, poslove javne nabave roba i usluga i ustupanja radova, poslove koji se odnose na antikorupcijsku politiku i suradnju s Odjelom za etiku u Ministarstvu uprave, poslove koji se odnose na odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći, te poslove planiranja, razvoja i upravljanja kadrovima za potrebe Ureda.

Odjel za ljudske potencijale i opće poslove

U Odjelu se obavljaju slijedeći poslovi:
 • nadzor nad zakonitosti općih akata jedinica lokalne i područne (regionalne)
  samouprave,
 • poslovi u svezi pitanja antikorupcijske politike i suradnje s Odjelom za etiku u Ministarstvu uprave
 • priprema nacrta akata koja donosi predstojnik Ureda državne uprave, a odnose se na radno pravni status službenika i namještenika,
 • poslovi planiranja, razvoja i upravljanja kadrovima za potrebe Ureda,
 • izrada akata (tužbi, žalbi, ovršnih prijedloga te ostalih akata) u svezi sudskih sporova u kojima se kao stranka pojavljuje Ured državne uprave,
 • vođenje osobnih očevidnika državnih službenika i namještenika zaposlenih u Uredu, te unos i ažuriranje podataka u Registru zaposlenih u javnom sektoru,
 • poslovi javne nabave roba i usluga i ustupanja radova,
 • poslovi u svezi funkcioniranja informatičko-komunikacijskog sustava,
 • održavanje hardverske i softverske kompjuterske i komunikacijske opreme Ureda,
 • poslovi uredskog poslovanja u jedinstvenoj ustrojstvenoj pisarnici za potrebe Ureda.

Poslovi koji se obavljaju u ovom Odjelu glede ostvarivanja određenih prava građana su:

 • poslovi koji se odnose na odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći,
 • rješavanje po zahtjevima za pravo na pristup informacijama kojima raspolaže Ured.
  Pravilnik o unutarnjem redu

       Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu

Odjel za financijske poslove

U Odjelu se obavljaju slijedeći poslovi:
 • materijalno i financijsko knjigovodstvo (likvidatura, blagajna, obračun plaće, poslovi ekonoma)
 • materijalno-financijsko poslovanje, izrada financijskog prijedloga plana proračunskih sredstava, te plana ostalih prihoda, primjenom i u skladu sa odredbama Zakona o proračunu, Zakona o izvršavanju Državnog proračuna, Zakona o računovodstvu, te drugim provedbenim propisima,
 • poslovi financijskih analiza i izvješća, godišnjih i kvartalnih obračuna, te drugi poslovi iz područja financija i računovodstva,
 • izrada financijskog plana javne nabave.

Odjel za pomoćno-tehničke poslove

U Odjelu se obavljaju poslovi redovitog održavanja radnih prostorija, opreme i sredstava Ureda (instalacija, protupožarnih uređaja, održavanje i čišćenje prostorija, održavanje službenih vozila), te svi potrebiti poslovi logističke podrške unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ureda državne uprave u Dubrovačko- neretvanskoj županiji, koji je smješten na 20 lokacija (ukupne površine cca 7.000 m²).

Besplatna pravna pomoć

U skladu s odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći („Narodne novine“, broj 143/13-dalje u tekstu: Zakon), svrha pravne pomoći je ostvarenje jednakosti svih pred zakonom, osiguranje građanima Republike Hrvatske i drugim osobama u skladu s odredbama ovoga Zakona djelotvorno ostvarenje pravne zaštite te pristupa sudu i drugim javnopravnim tijelima pod jednakim uvjetima.

Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, u skladu s odredbama Zakona, provodi postupak za ostvarivanje sekundarne pravne pomoći.

Oblici sekundarne pravne pomoći su:
– pravni savjet,
– sastavljanje podnesaka u postupku zaštite radnika pred poslodavcem,
– sastavljanje podnesaka u sudskim postupcima,
– zastupanje u sudskim postupcima,
– pravnu pomoć u mirnom rješenju spora,
– oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka,
– oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi,
– oslobođenje obveze uplate predujma troškova izvansudskog postupka nad potrošačem (stečaj potrošača).

Kako se ostvaruje pravna pomoć?

Postupak za ostvarivanje sekundarne pravne pomoći pokreće se podnošenjem zahtjeva nadležnom Uredu državne uprave (ured na čijem području teritorijalne nadležnosti podnositelj zahtjeva ima prebivalište ili boravište).
Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu, čiji je sastavni dio suglasnost podnositelja zahtjeva i članova kućanstva o dopuštanju uvida u sve podatke o ukupnim prihodima i imovini, u kojem će podnositelj zahtjeva potvrditi da su podaci koje je dao točni i potpuni.
Obrasci zahtjeva i izjave (Obrazac: ZOPP i Obrazac: ZOPP-S) mogu se podići neposredno u sjedištu Ureda te Ispostavama u Metkoviću i Korčuli ili preuzeti na web stranici Ureda www.udu-dnz.hr. Na zahtjev se ne plaćaju upravne pristojbe.

Popunjeni obrasci predaju se poštom ili neposredno u pisarnicama Ureda te navedenim Ispostavama.

Više informacija o besplatnoj pravnoj pomoći mogu se dobiti na kontakt telefon:

Sjedište Ureda u Dubrovniku: tel: 020/351-206
Ispostava u Korčuli: tel: 020/711-106
Ispostava u Metkoviću: tel: 020/681-155

Obrasci