Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji  

Služba za imovinsko -pravne poslove
Dubrovnik, Vukovarska 16

Tel: 020 35 11 25
Fax:020 41 14 87
udu-dnz.imovinski@email.t-com.hr

Ured Državne uprave Dubrovnik
 
SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE

Služba za imovinsko - pravne poslove
Dubrovnik, Vukovarska 16
Tel: 020 35 11 25
Fax:020 41 14 87
udu-dnz.imovinski@email.t-com.hr

U Službi u sjedištu ustrojeni su :

Odjel za naknadu oduzete imovine
Tel:020 35 11 95

Poslovi neposrednih izvršitelja
Tel:020 35 12 04

Poslovi iz nadležnosti Službe za imovinsko-pravne poslove, izvan sjedišta Ureda, obavljaju se u:

Ispostavi u Korčuli (za područje grada Korčule i općina Lumbarda, Blato, Smokvica, Vela Luka, Lastovo, Orebić i Trpanj)Tel: 020 71 11 06

Ispostavi u Metkoviću (za područje gradova Metković i Opuzen, te općina Kula Norinska, Pojezerje, Slivno i Zažablje)Tel: 020 68 11 55

Ispostavi u Pločama (za područje grada Ploča).Tel: 020 67 91 35


Služba za imovinsko-pravne poslove obavlja poslove prvog stupnja i druge stručne poslove iz imovinsko-pravnog upravnog područja i to:

• Poslove naknađivanja oduzete imovine, sukladno odredbama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine («Nar. nov.», broj: 92/96., 39/99,92/99,43/00,131/00,27/01,118/01,80/02 i 81/02) u odnosu na: izgrađeno i neizgrađeno građevinsko zemljište, poljoprivredno zemljište, šume i šumsko zemljište, stambene i poslove zgrade, odnosno idealne dijelove takvih zgrada, te stanove i poslovne prostorije kao posebne dijelove zgrade, odnosno idealne dijelove tih posebnih dijelova zajedno sa pripadajućim zemljištem, poduzeća te pokretnine;

• Poslove utvrđivanja vlasništva RH na oduzetim nekretninama za koje nije podnesen zahtjev za naknadu od strane prijašnjih vlasnika ili je pravomoćno odbijen ili odbačen;

• Izdavanje potvrda za nekretnine za koje je pokrenut postupak naknade za oduzetu imovinu;

• Poslove primanja na zapisnik izjave vlasnika neizgrađenog građevinskog zemljišta o predaji tog zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave, sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Nar. nov.», broj. 76/07.) te sporazumno određivanje naknade za predmetno zemljište;

• Utvrđivanje prava vlasništva na turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije sukladno odredbama Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije («Nar. nov. broj: 92/10);

• Izvlaštenje nekretnina (potpuno i nepotpuno izvlaštenje), sukladno odredbama Zakona o izvlaštenju («Nar. nov. broj: 9/94,35/94-isp.,112/00,114/01 i 79/06), što uključuje davanje odobrenja korisniku zemljjišta za obavljanje pripremnih radnji, osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina za koje se predlaže izvlaštenje, određivanje naknade za izvlaštene nekretnine;

• Provođenje započetih postupaka određivanja naknade za prije izvlaštene i deposedirane nekretnine;

• Provođenje postupaka poništenja pravomoćnih rješenja o eksproprijaciji;

• Provođenje postupaka po zahtjevima za obnovu, potporu za popravak i potporu za opremanje ratom oštećenih ili uništenih objekata sukladno Zakonu o obnovi («Nar. nov. broj 24/96, 54/96,87/96 i 57/00),

• Provođenje postupaka po zahtjevima za naknadu štete za uništene stambene zgrade, obiteljske kuće i stanove sukladno Zakonu o odgovornosti za štetu nastalu uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija («Nar. nov. broj 117/03);

• Provođenje postupaka i rješavanje o pravu na stambeno zbrinjavanje korisnika stambenog zbrinjavanja sukladno propisima kojima se uređuju područja posebne državne skrbi;

• Provođenje postupaka i rješavanje o pravu na stambeno zbrinjavanje bivših nositelja stanarskih prava i članova njihovih obitelji;

• Provođenje postupaka i rješavanje o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika;

• Izdavanje potvrda vezanih uz ostvarivanje prava na obnovu

• ostale poslove koji se odnose na imovinsko-pravno upravno područje, a koji su posebnim zakonom stavljeni u nadležnost Ureda.


Obrasci
 1. OBRAZAC ZAHTJEVA O PRAVU NA OBNOVU
 2. UPIT O NAKNADI ZA ODUZETU IMOVINU
 3. OBRAZAC ZAHTJEVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE
 4. IZJAVA ZA DAROVANJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA
 5. IZJAVA ZA JAVNOG BILJEŽNIKA
 6. IZJAVA VLASNIKA
 7. IZJAVA SUVLASNIKA
 8. Izjava o odustanku od zahtjeva podnositelja zahtjeva za stambeno zbrinavanje
 9. Izjava o odustanku od zahtjeva člana domaćinstva za stambeno zbrinjavanje
 10. Izjava za naknadno uvrštene članove domaćinstva za stambeno zbrinjavanje
 11. Zahtjev za priznavanje statusa povratnika

 

KONTAKTI
 

Služba za imovinsko - pravne poslove
Dubrovnik, Vukovarska 16
Tel: 020 35 11 25
Fax:020 41 14 87
udu-dnz.imovinski@email.t-com.hr

Voditeljica Službe:
Sanja Jasprica, dipl. iur.

Odjel za naknadu oduzete imovine
Voditeljica Odjela:
Anita Nakić, dipl. iur.
Tel:020 35 11 95

 
Ustrojstvo ureda
 

Predstojnik
Služba za zajedničke poslove
Služba za gospodarstvo
Služba za imovinsko-pravne poslove
Služba za opću upravu i društvene djelatnosti