Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji  

Služba za zajedničke poslove
Dubrovnik, Vukovarska 16

tel: 020/ 351- 139
fax: 020/351- 080

Ured Državne uprave Dubrovnik
 
SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

Služba za zajedničke poslove obavlja stručne poslove za potrebe predstojnika, nadzor nad zakonitosti općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te kadrovske, opće, informatičke, planske, materijalno-financijske, računovodstvene, administrativne i pomoćno-tehničke poslove, poslove koji se odnose na ostvarivanje prava na pristup informacijama, poslove javne nabave roba i usluga i ustupanja radova, poslove koji se odnose na antikorupcijsku politiku i suradnju s Odjelom za etiku u Ministarstvu uprave, poslove koji se odnose na odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći, te poslove planiranja, razvoja i upravljanja kadrovima za potrebe Ureda.

Odjel za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima i opće poslove

U Odjelu se obavljaju slijedeći poslovi:

 • nadzor nad zakonitosti općih akata jedinica lokalne i područne (regionalne)
  samouprave,
 • poslovi u svezi pitanja antikorupcijske politike i suradnje s Odjelom za etiku u Ministarstvu uprave
 • priprema nacrta akata koja donosi predstojnik Ureda državne uprave, a odnose se na radno pravni
  status službenika i namještenika,
 • poslovi planiranja, razvoja i upravljanja kadrovima za potrebe Ureda,
 • izrada akata (tužbi, žalbi, ovršnih prijedloga te ostalih akata) u svezi sudskih sporova u kojima se kao stranka pojavljuje Ured državne uprave,
 • vođenje osobnog očevidnika državnih službenika i namještenika (sukladno Zakonu o državnim službenicima i Uredbi o sadržaju i načinu vođenja osobnih očevidnika i središnjeg popisa državnih službenika i namještenika), te ostalih propisanih očevidnika,
 • poslovi javne nabave roba i usluga i ustupanja radova,
 • poslovi u svezi funkcioniranja informatičko-komunikacijskog sustava,
 • održavanje hardverske i softverske kompjuterske i komunikacijske opreme Ureda,
 • poslovi uredskog poslovanja u jedinstvenoj ustrojstvenoj pisarnici za potrebe Ureda.

Poslovi koji se obavljaju u ovom Odsjeku glede ostvarivanja određenih prava građana su:

 • poslovi koji se odnose na odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći,
 • rješavanje po zahtjevima za pravo na pristup informacijama kojima raspolaže Ured.

Pravilnik o unutarnjem redu

Odjel za financijske poslove

U Odjelu se obavljaju slijedeći poslovi:

 • materijalno i financijsko knjigovodstvo (likvidatura, blagajna, obračun plaće, poslovi ekonoma)
 • materijalno-financijsko poslovanje, izrada financijskog prijedloga plana proračunskih sredstava, te plana ostalih prihoda, primjenom i u skladu sa odredbama Zakona o proračunu, Zakona o izvršavanju Državnog proračuna, Zakona o računovodstvu, te drugim provedbenim propisima,
 • poslovi financijskih analiza i izvješća, godišnjih i kvartalnih obračuna, te drugi poslovi iz područja financija i računovodstva,
 • izrada financijskog plana javne nabave.

   

Odjel za pomoćno-tehničke poslove

U Odjelu se obavljaju poslovi redovitog održavanja radnih prostorija, opreme i sredstava Ureda (instalacija, protupožarnih uređaja, održavanje i čišćenje prostorija, održavanje službenih vozila), te svi potrebiti poslovi logističke podrške unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ureda državne uprave u Dubrovačko- neretvanskoj županiji, koji je smješten na 20 lokacija (ukupne površine cca 7.000 m²).

Besplatna pravna pomoć

Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, sukladno Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći („Narodne novine“ broj 62/08 i 81/11) počeo je dana 01. veljače 2009. godine s provedbom navedenoga Zakona, odnosno s postupkom odobravanja zahtjeva za korištenje besplatne pravne pomoći.

Navedenim se Zakonom građanima slabijeg imovnog stanja omogućuje pristup sudu, upravnim i drugim tijelima s javnim ovlastima, radi ostvarenja određenih prava (egzistencijalna pitanja) na način da troškove u cijelosti ili djelomično snosi Republika Hrvatska, uzimajući u obzir njihov materijalni položaj.

Kako se ostvaruje besplatna pravna pomoć?

Korištenje besplatne pravne pomoći ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Uredu državne uprave u sjedištu županije ili ispostavama Ureda na području županije u kojima podnositelj zahtjeva ima prebivalište ili boravište.

Uz zahtjev se prilažu potpisane izjave podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova njegova kućanstva o dozvoljavanju uvida u sve imovinske i financijske podatke.

Korisnici socijalne skrbi i korisnici opskrbnine prilažu uz zahtjev presliku rješenja ili potvrde o korištenju socijalne skrbi ili opskrbnine. Zahtjev, izjave i preslici se ne ovjeravaju. Na zahtjev se ne plaćaju pristojbe. Obrasci zahtjeva i izjave (Obrazac: ZOPP i Obrazac: ZOPP-S) mogu se podići neposredno u sjedištu Ureda u Dubrovniku i u Ispostavama u Korčuli i u Metkoviću.

Popunjeni obrasci predaju se poštom ili neposredno u pisarnicama Ureda i u navedenim Ispostavama.

Više informacija o besplatnoj pravnoj pomoći mogu se dobiti na kontakt telefon:

Sjedište Ureda u Dubrovniku:  tel: 020/351-206
Ispostava u Korčuli:                    tel: 020/711-106
Ispostava u Metkoviću:               tel: 020/681-155

Obrasci

 

KONTAKTI
 

Sjedište službe:
Dubrovnik,Vukovarska 16
 tel:020/351-139
 fax:020/351-080
 E-mail:
udu-dnz.zajednickiposlovi@udu-dnz.hr

voditeljica Službe:
Jelena Gleđ-Burđelez,dipl.iur.

Unutarnje ustrojstvene jedinice
Službe su:

Odjel za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima i opće poslove
Voditeljica Odjela:
Danijela Glavić Miletić

Odjel za financijske poslove
Voditeljica Odjela:
Marselina Majić, dipl. oec.
tel:020/351-126
fax:020/351-151
E-mail:dubnet24@inet.hr

Odjel za pomoćno-tehničke poslove
Voditelj Odjela:
Martin Bogoje
tel:020/351-144
fax:020/413-740